Regulamin zwiedzania

 Regulamin Osady Handlowej z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim.

§1

1. Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich jest czynna w okresie:
1 czerwca – 30 września, czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 11.00 – 18.00 (sobota i niedziela 11.00 – 18.00);
1 października – 31 maja, czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 8.00 – 15.00 (sobota i niedziela 10.00 – 16.00).

2. Godziny otwarcia dla zwiedzających regulowane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

2.1. Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich otwarta jest dla zwiedzających w: 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia. Jeżeli święto przypada w poniedziałek - rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich jest zamknięta.

2.2. Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich zamknięta jest dla zwiedzających: 6 stycznia, w Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną, drugi dzień św. Wielkanocnych, Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, 24, 25, 26, 31 grudnia, Nowy Rok. Ze względów organizacyjnych dyrekcja może zarządzić zamknięcie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich w inne dni lub czasowo wyłączyć ze zwiedzania poszczególne fragmenty ekspozycji.

§2. Zwiedzanie terenu rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

1. Rekonstrukcję osady handlowej z okresu wpływów rzymskich można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać rekonstrukcję osady handlowej z okresu wpływów rzymskich wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jeden dorosły może mieć pod opieką do 3 dzieci poniżej 12 roku życia.
 
3. Zamówienia usługi przewodnika w języku obcym należy dokonać najpóźniej na tydzień przed planowanym zwiedzaniem.

4. Istnieje możliwość zorganizowania – po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem) i uzgodnieniu – zwiedzania ekspozycji poza godzinami otwarcia rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

5. Podstawą wejścia na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

6. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.

7. Na terenie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich obowiązuje ruch pieszy.

8. Grupa zorganizowana wchodząca na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich nie może liczyć więcej niż 30 osób.

9. Teren rekonstrukcji osady handlowej należy zwiedzać zgodnie z porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę.

10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich oraz pracowników dozoru terenu również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

11. Bilet wstępu na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich uprawnia do zwiedzania ekspozycji stałej: "Magia Bursztynowego Szlaku – Skarby z Pruszcza Gdańskiego”, „Chaty Kowala”, „Chaty Bursztyniarza”.

12. Zwiedzanie ekspozycji stałej odbywa się w godzinach otwarcia rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

13. Zwiedzanie ekspozycji stałych – rekonstrukcji Chaty Kowala i Chaty Bursztyniarza  jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem, w grupach liczących do 15 osób.

14. Ostatnie wejście na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich możliwe jest najpóźniej na 40 minut przed zamknięciem.

15. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich, w kasach biletowych, oraz na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

§3. Wstęp na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

1. Na 40 minut przed zamknięciem terenu rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich kasy nie prowadzą sprzedaży biletów wstępu.

2. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

2.1. Ulga w opłacie za wstęp na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich przysługuje:

• uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

• osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

• nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

• osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";

• kombatantom;

• mieszkańcom Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański;

2.2. Zwolnienie z opłaty za wstęp na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich przysługuje:

• osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";

• pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

• członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

• posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

• dzieciom do lat 6

• opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób)

3. Wysokość opłat za wstęp na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

4. Zabrania się wstępu na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwa zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§4. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji muzealnych

1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń jest bezpłatne.

2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń do celów amatorskich nie wymaga informowania pracowników rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga poinformowania pracowników rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.

4. Dokumentowanie fotograficzne i filmowe obiektów, ekspozycji muzealnych i wydarzeń do celów dziennikarskich wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej pracownikom dozoru, którzy zobowiązani są poinformować osobę pełniącą dyżur merytoryczny.

5. Pozostałe potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane będą indywidualnie.

§5

Na terenie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich obowiązuje zakaz:

• dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz;

• wnoszenia i spożywania we wnętrzach „Chaty Wodza”, „Chaty Kowala”, „Chaty Bursztyniarza” lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek itp.;

• palenia tytoniu;

• używania i rozniecania ognia na całym terenie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich;

• rozpalania ogniska bez uzyskania pisemnej zgody dyrektora lub osoby upoważnionej;

• wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych;

• naruszania stanu fauny i flory;

• podchodzenia do zwierząt i karmienia ich;

• wprowadzania psów oraz innych zwierząt;

• wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania.

§6. Postanowienia końcowe

1. Zgody dyrekcji Centrum Kultury i Sportu lub upoważnionej osoby wymaga:

• wjazd samochodów, motocykli i motorowerów, rowerów na teren rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich;

• prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);

• organizowanie akcji reklamowych;

• wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich w celach komercyjnych;

2. Za rzeczy pozostawione na terenie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zwiedzający odpowiada finansowo za szkody materialne spowodowane przez niego na terenie rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich.

4. Ze względów bezpieczeństwa dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo do regulacji ilości osób przebywających na terenie obiektu.

5. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi

6. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz:

 

Partnerzy:

  

 

                   

         

 

 

 

 

Zadzwoń do nas
(0 58)  682 32 07